MAKALAH IMAN KEPADA ALLAH SWT


BAB I
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang
Beriman kepada Allah adalah salah satu pokok terpenting yang harus dilakukan oleh seluruh umat islam, selain beriman kepada Malaikat, kitab-Nya, Rasul-Nya, iman kepada hari akhir, dan kepada qada&qadhar. Seorang belum dikatakan beriman kepada Tuhanya apabila ia belum dapat meyakini dalam hatinya, bahwa Tuhan Allah adalah dzat yang Maha esa dengan segala keagungan dan sifat-sifatntnya. Adapun beriman kepada sifat Allah termasuk juga dalam klasifikasi iman kepada Allah. Maka dari itu, sebagai umat muslim kita wajib meyakini bahwa Allah mempunyai sifat yang melekat pada-Nya, yang patut kita percayai dan kita imani. Maka dari itu, pada bab selanjutnya akan kami bahas mengenai iman kepada Allah dan sikap orang yang mencerminkan beriman kepada Allah.

B.     Rumusan Masalah
  Dari latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:
1.      Apa yang dimaksud dengan Iman Kepada Alloh ?
2.      Apa saja Sifat-sifat Alloh SWT itu ?
3.      Bagaimana ciri orang yang Beriman Kepada Alloh SWT ?

C.    Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini utamanya adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran PAI di SMK Informatika Al-Ihya Banjarsari, dan selain daripada itu secara keseluruhan makalah ini bertujuan untuk mengetahui materi tentang Iman Kepada Alloh SWT.

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Iman Kepada Allah
1.      Pengertian Iman kepada Allah
Iman menurut bahasa artinya percaya atau membenarkan. Menurut Istilah dalam ilmu tauhid, iman artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan.
اَلاِْيْمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَقَوْلٌ بِالِلّساَنِ وَعَمَلٌ بِاْلاَرْكَانِ
Artinya : Iman dalah percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan (HR. Thobroni)
Iman kepada Allah SWT yaitu keyakinan yang sesungguhnya bahwa Allah adalah wahid (satu), tidak beranak dan tidak beristri. Dalam pengertian lain Iman kepada Allah adalah meyakini dengan akal akan wujud dan kebenaran-Nya sebagai pencipta, pemelihara dan Tuhan seluruh makhluk Ciptaan-Nya. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaanNya, kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata.
Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang beriman apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab, ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Allah memerintahkan agar ummat manusia beriman kepada-Nya, sebagaimana firman Allah yang artinya:
“Wahai orang-orang yang beriman. Tetaplah beriman kepada Allah dan RasulNya (Muhammad) dan kepada Kitab (Al Qur’an) yang diturunkan kepada RasulNya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasulNya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh.”
(Q.S. An Nisa : 136)
Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa Bila kita ingkar kepada Allah, maka akan mengalami kesesatan yang nyata. Orang yang sesat tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, beriman kepada Allah sesungguhnya adalah untuk kebaikan manusia
2.      Ciri – ciri Orang yang Beriman kepada Allah
a.       Apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya.
b.      Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambahlah iman mereka.
c.       Mereka yang benar-benar mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah.
d.      Hanya kepada Allahlah mereka bertawakal atau berserah diri.
3.      Hikmah Beriman Kepada Allah SWT
Kalian percaya kepada sifat-sifat Allah ialah dengan tunduk dan patuh kepada seluruh perintahNya dan menjauhi laranganNya. Adapun hikmah dari mempercayai sifat-sifat Allah diantaranya :
a.       Dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya karena orang beriman akan ditolong oleh Allah (Q.S al-Mukmin ayat 31)
b.      Hati menjadi tenang dan tidak gelisah (Q.S ar-Ra’du ayat 28)
c.       Mendatangkan keuntungan. Tanpa dibekali iman, seseorang akan berada dalam kerugian (Q.S al-Asr ayat 1-3).

B.     Sifat Allah SWT dan Ciri Orang yang Beriman kepada Sifat Allah
1.      Sifat – Sifat Allah
Sifat adalah kualitas yang melekat pada dzat. Sifat tidak memiliki arti tanpa adanya dzat. Sifat Allah yang terkandung dalam asma-Nya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, secara keseluruhan menggambarkan kesempurnaan mutlak bagi Allah dan tidak ada satu pun yang menyamai-Nya. karena itu, selain Allah, tidak ada yang boleh di lekati sifat-sifat ke-Tuhanan. Adapun sifat Allah diklasifikasikan menjadi tiga, yakni sifat Wajib, sifat Mustahil, dan sifat Jaiz bagi Allah.
a.       Sifat Wajib Allah swt.
Adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah swt. Yang sesuai dengan keagunganya sebagai pencipta alam seisinya. Dalam ilmu aqa’id, disebutkan bahwa sifat wajib Allah swt ada tiga belas yaitu:
1)      Wujud (ada)
2)      Qidam (terdahulu)
3)      Baqa’ (kekal)
4)      Mukhalafatu lil Hawadisi (Berbeda dengan ciptaan-nya)
5)      Qiyamuhu Binafsihi (Berdiri dengan sendirinya)
6)      Wahdaniyah (Maha Esa)
7)      Qudrah (Mahakuasa)
8)      Iradah (Berkehendak)
9)      ‘Alim (Maha Mengetahui)
10)  Hayat (Hidup)
11)  Sama’(Maha Mendengar)
12)  Basar (Maha Melihat)
13)  Kalam (Berfirman)
Ada sebagian ulama yang menambahkan dengan tujuh sifat allah swt, sehingga menjadi dua puluh,yaitu:
1)      Qadiran (Maha Kuasa)
2)      Muridan (Maha Berkehendak)
3)      ‘Aliman (Maha Mengetahui)
4)      Hayyan (Maha Hidup)
5)      Sami’an (Maha Mendengar)
6)      Basiran (Maha Melihat)
7)      Mutakalliman (Maha Berbicara)b.      Sifat Mustahil Allah swt
Yaitu sifat-sifat yang secara akal tidak mungkin dimiliki allah swt. Dalam ilmu tauhid dinyatakan bahwasifat Mustahil Allah swt ada tiga belas, yaitu:
1)      ‘adam, tidak ada
2)      Hudus, permulaan
3)      Fana’, rusak
4)      Mumasalatu lil-hawadisi, menyerupai makhluk
5)      Qiyamuhu bigairihi, membutuhkan sesuatu selain dirinya
6)      Ta’adud, lebih dari satu
7)      A’jzun, lemah
8)      Karahah, terpaksa
9)      Jahlun, bodoh
10)  Mautun, mati
11)  Summun, tuli
12)  ‘umyun, buta
13)  Bukmun, bisu
c.       Sifat Jaiz Allah swt
Berarti sifat kebebasan Allah swt, yakni kebebasan yang dimilikinya sebagai tuhan semesta alam untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak.
d.      Ciri Orang yang Beriman terhadap Sifat – sifat Allah SWT
Ciri orang yang beriman terhadap sifat wajib Allah antara lain sebagai berikut :
1)      Bersyukur
Manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Oleh karena itu pemberian Allah wajib digunakan dengan baik untuk beribadah kepadaNya. Contoh: mulut digunakan untuk berkata yang baik dan bermanfaat.
 2)      Ikhlas
Orang yang beriman kepada Allah senantiasa ikhlas dalam segala perbuatannya. Ibadah yang dilaksanakan karena mengharap ridla Allah.
3)      Sabar
Sabar artinya tabah, tahan menghadapi cobaan, menyerah kepada Allah dengan ridla dan lapang dada.
4)      Amanah
Anugerah yang diberikan Allah kepda kita perlu kita pelihara. Orang yang mendapat suatu jabatan tertentu wajib digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Jabatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawa, jujur dan amanah.
5)      Tidak sombong
Kekayaan atau kepandaian yang Allah berikan kepada kita seharusnya tidak menjadikan diri kita sombong. Adanya kekayaan dan kepandaian yang kita miliki menjadikan diri kita rendah diri.
6)      Sopan dalam perbuatan santun dalam berkata.
Ketika kita berbicara kepada seseorang hendaknya selalu dengan lemah lembut. Dalam perilaku kita menjaga perbuatan kita agar tidak menyakiti orang lain.
Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat mustahil Allah
1)      Senantiasa mengagungkan asma Allah yang memiliki maha kesempurnaan, zat yang tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang mustahil bagi-Nya.
2)      Takut kepada Allah dengan berusaha mengerjakan perintah dan menjauhi larangaNya.
3)      Berssukur atas segala nikmat yang diberikan Allah.
4)      Bersabar atas segala musibah dan kesusahan yang dialami, karena semua itu merupakan ujian dari Allah.
5)      Ikhlas dalam belajar, bekerja dan beramal
6)      Ikhlas dalam menerima kehendak atau ketentuan Allah
7)      Tawadhu, merendahka diri kepada Allah dan tidak sombong
8)      Bersemangat dalam belajar dan bekerja
9)      Peduli terhadap kesusahan orang lain dan siap memberikan bantuan
10)  Sopan dan santun dalam perkataan dan perbuatan.

Ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat jaiz Allah adalah
1)      Rajin mengerjakan badah yang pokok seperti shalat 5 waktu, puasa
2)      Rajin bekerja
3)      Rajin belajar
4)      Ikhlas dalam beramal
5)      Bersyukur ketika mendapat kenikmatan atau kebahagiaan
6)      Bersabar ketika mendapat musibah.
 BAB  III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
Dari pemaparan pada bab pembahasan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa Iman menurut bahasa artinya percaya atau membenarkan. Menurut Istilah dalam ilmu tauhid, iman artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman kepada Allah adalah meyakini dengan akal akan wujud dan kebenaran-Nya sebagai pencipta, pemelihara dan Tuhan seluruh makhluk Ciptaan-Nya.
Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang beriman apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, mengiikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan,\
Sifat adalah kualitas yang melekat pada dzat. Sifat Allah yang terkandung dalam asma-Nya sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, secara keseluruhan menggambarkan kesempurnaan mutlak bagi Allah dan tidak ada satu pun yang menyamai-Nya. karena itu, selain Allah, tidak ada yang boleh di lekati sifat-sifat ke-Tuhanan. Adapun sifat Allah diklasifikasikan menjadi tiga, yakni sifat Wajib, sifat Mustahil, dan sifat Jaiz bagi Allah.

B.     Saran
      Demikian makalah ini kami susun,semoga bermanfaat bagi kita semua.Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam materi maupun penulisan.
 DAFTAR PUSTAKA

Mustafa, Ahmad Aziz. 2007. Pendar Mahabbatullah : Sepuluh Jurus Sakti Menggapai Cinta Allah. Jakarta : Grafindo Khasanah Ilmu.
girisha.blogspot.com/2013/01/modul-pendidikanagama-islam-imankepada_6520.html
http://nandamegakharisma.blogspot.co.id/2015/06/makalah-iman-kepada-allah.html

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "MAKALAH IMAN KEPADA ALLAH SWT "

Posting Komentar