Ebook Al-Bidayah Wan Nihayah karya Ibnu Katsir

Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiallahu 'anhu diracun hingga menyebabkan kematian beliau? 
Benarkah penyebab dicopotnya Khalid bin al-Walid RA dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya intrik pribadi antara dia dengan Umar bin al-Khaththab RA?
Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan RA lebih mengutamakan karib kerabat untuk memegang jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan seperti yang dituduhkan sebagian orang? 
Apa yang melatar-belakangi peperangan Jamal yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib RA dengan az-Zubair, Thalhah dan 'Aisyah RA? 
Dan Apa pula yang melatarbelakangi peperangan antara Ali bin Abi Thalib t dengan Mu'awiyah t di Shiffin? 
Benarkah isu yang menyebutkan bahwa al-Hasan bin Ali RA diracun oleh Mu'awiyah t hingga menyebabkan kematiannya? 
Begitu banyak isu-isu kontroversial yang disebutkan dalam buku-buku sejarah yang perlu diluruskan. Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari penyimpangan sejarah. 
Buku yang hadir di hadapan pembaca ini berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut. 
Dipetik dari al-Bidayah wan Nihayah, sebuah karya monumental seorang ulama besar yang tidak asing lagi, al-Hafizh Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. 
Dalam buku ini pembaca dapat membaca sejarah Khulafa'ur Rasyidin dan dapat menyaksikan masa-masa keemasan Islam yang disajikan secara apik oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami. 
Tak pelak, kehadiran buku ini akan meluruskan penyimpangan sejarah yang banyak diselewengkan oleh tangan-tangan jahil
Download Ebook Al-Bidayah Wan Nihayah karya Ibnu Katsir
Screenshot
Download

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Ebook Al-Bidayah Wan Nihayah karya Ibnu Katsir"

Posting Komentar